Algemene Voorwaarden

Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik en alle diensten van Charity Wallet V.O.F. vanaf d.d. 04-09-2015. Het gebruik van de diensten houdt mede in, maar niet uitsluitend, het gebruik van de website en het gebruik van diensten van Charity Wallet uit hoofde van een overeenkomst. Indien niet alle bedingen van toepassing zijn op een bepaald gebruik, blijven alle anderen bepalingen onverminderd in stand. Wanner je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten tot het gestelde in deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn hoofdzakelijk van toepassing op de overeenkomst tussen Charity Wallet en de gebruiker die Charity Wallet gebruikt om te doneren aan Goede Doelen. Om het aanmeldproces zo eenvoudig en daarmee kostenbesparend te houden, wordt er via deze weg een overeenkomst tot stand gebracht. Indien je geen overeenkomst wenst aan te gaan, zijn deze voorwaarden niet voor jou bedoeld en vragen wij je niet verder te gaan met het aanmeldproces en geen gegevens in te vullen op de website. Zo voorkom je dat je tegen je wil wordt gebonden aan een overeenkomst met Charity Wallet. Wil je wel een overeenkomst aangaan met Charity Wallet, lees dan goed de onderstaande algemene voorwaarden door.

Door je definitief aan te melden ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden. Bij de aanmelding dien je alle door Charity Wallet gevraagde informatie naar waarheid in te vullen op de website. Nadat je je met succes hebt aangemeld via de website ontvang je een e-mail ter bevestiging van een succesvolle aanmelding. Vanaf dat moment is er een overeenkomst tot stand gekomen met Charity Wallet.

 1. Definities
  1.1 Charity Wallet: De Vennootschap onder Firma, Charity Wallet V.O.F., gevestigd te Rosmalen aan de Venstraat 30a, 5241 CG), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 58485317, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W. Abee.
  1.2 Goed Doel: Elke charitatieve instelling, fonds en/of rechtspersoon zonder winstoogmerk die gebruik fondsen werft doormiddel van donaties.
  1.3 Gebruikers: (Potentiële) donateurs die door middel van het gebruik van de website van Charity Wallet aan een Goed Doel kunnen doneren.
  1.4 Website: De website van Charity Wallet, te vinden op http://www.charitywallet.nl.
  1.5 Mijn Account: Het deel van het virtuele platform op http://www.charitywallet.nl, waar, na inlog, alle persoonlijke en relevante informatie en gegevens betreffende de gebruiker en het gebruik van Charity Wallet worden getoond en kunnen worden gewijzigd.
  1.6 Wallet: De virtuele omgeving op de Website waarin het tegoed van de Gebruiker wordt weergegeven waarmee kan worden gedoneerd.
  1.7 (saldo) aanvullen: Het doen van een, al dan niet geautomatiseerde, betaling aan Charity Wallet die leidt tot een het bijschrijven van het totaal van deze betaling als tegoed in de ‘wallet’.
  1.8 Extern betalingssysteem: het externe betalingssysteem van Mollie en Paypal. Informatie en algemene voorwaarden zijn te vinden op mollie.nl en Paypal.com.
  1.9 Schriftelijk: Elke geschreven of gedrukte tekst per post of per e-mail verstuurd.
  1.10 Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Gebruiker, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze digitale inhoud en/of diensten door Charity Wallet worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Charity Wallet.
  1.11 Donatie: De keuze van een gebruiker voor de, tot wederopzegging, (herhaalde) uitkering aan één of meerdere Goede Doelen zoals die worden aangeboden op de Website.
  1.12 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Gebruiker om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  1.13 Transactiekosten: De kosten die Charity Wallet aan de gebruiker in rekening brengt voor het anvullen van het saldo in de Wallet.
 2. Algemeen
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Charity Wallet en de Gebruiker.
  2.2 De werkzaamheden van Charity Wallet bestaan hoofdzakelijk uit het zichtbaar en vindbaar maken van Goede Doelen via de Website, teneinde Gebruikers de mogelijkheid te geven en aan te sporen donaties te verrichten aan Goede Doelen.
  2.3 De gebruiker kan via de website van Charity Wallet kiezen voor een eenmalig of maandelijks doneren.
  2.3 Om gebruik te maken van de mogelijkheid om maandelijks te doneren van Charity Wallet dient de Gebruiker zich te binden aan Charity Wallet door zich aan te melden via de website. Indien Charity Wallet deze gegevens heeft geverifieerd en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, aanvaart de gebruiker het aanbod van Charity Wallet en is er een bindende overeenkomst tot stand gekomen.
  2.4 De Gebruiker meldt zich aan door middel van het invullen van de aanmeldpagina op de Website. Bij aanmelding is de gebruiker verplicht om Charity Wallet de gevraagde informatie via de Website volledig en naar waarheid te verschaffen. Nadat de gebruiker zich met succes heeft aangemeld via de website, ontvangt de gebruiker een e-mail ter verificatie van zijn of haar aanmeld gegevens en verkrijgt daarnaast inloggegevens voor Mijn Account.
  2.6 Het gebruik van het Charity Wallet platform is gratis met uitzondering van de kosten voor mobiel internet die een provider kan berekenen voor het gebruik van het platform.
  2.7 Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze wijze van overeenkomst, dient zij dit onverwijld en ondubbelzinnig schriftelijk kenbaar te maken aan Charity Wallet.
  2.8 Charity Wallet bepaalt naar eigen inzicht of de aangemelde Gebruiker voldoet aan de eisen die Charity Wallet stelt bij aanmelding en is vrij om de aanmelding af te wijzen en daarmee niet te voltooien.
  2.9 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Charity Wallet. De onderhavige versie is opgemaakt d.d. 04-09-2015.
  2.10 De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van iedere wijziging van de algemene voorwaarden. Wanneer de gebruiker niet akkoord is met de wijziging van de algemene voorwaarden heeft hij het recht om de overeenkomst met inachtneming van artikel 3.2. Eventueel saldo in de Wallet wordt niet gerestitueerd.
 3. Duur overeenkomst
  3.1 De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op het moment dat Charity Wallet schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft dat de aanmelding voltooid is en er een overeenkomst tot stand is gekomen.
  3.2 De overeenkomst kan door ieder der partijen, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk worden beëindigd met een minimale opzegtermijn van één maand. Eventueel saldo wordt niet gerestitueerd.
 4. Rechten en plichten Charity Wallet
  4.1 Charity Wallet zal zo spoedig mogelijk na aanmelding van de Gebruiker Mijn Account voor de Gebruiker inrichten op de website. Het inrichten van Mijn Account zal geschieden op grond van de aangeleverde informatie door het Goede Doel. Charity Wallet is niet aansprakelijk voor eventuele typefouten.
  4.2 Charity Wallet heeft het recht de aangeleverde informatie te wijzigen of aan te passen indien dat de toegankelijkheid en/of kwaliteit van de website ten goede komt.
  4.3 Charity Wallet zal zich te allen tijde verbinden aan toepasselijke wet en regelgeving tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van haar mag worden verwacht.
  4.4 Charity Wallet behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van Charity Wallet. Charity Wallet zal een dergelijke buitengebruikstelling in beginsel buiten kantooruren laten plaatsvinden en de gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Charity Wallet zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden zijn.
 5. Rechten en plichten de Gebruiker
  5.1 Indien de gebruiker een bedrijf of rechtspersoon is, is uitsluitend een statutair en wettelijk bevoegd of gevolmachtigd persoon bevoegd de rechtspersoon of het bedrijf te vertegenwoordigen en een account te openen bij Charity Wallet. Indien de vertegenwoordiger de Gebruiker niet rechtsgeldig de Gebruiker heeft vertegenwoordigd, is diegene jegens Charity Wallet aansprakelijk voor eventuele schade.
  5.2 Indien de gebruiker een natuurlijk persoon is, is uitsluitend die persoon zelf bevoegd zich in aan te melden bij Charity Wallet.
  5.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de door Charity Wallet verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Indien de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker door een derde zijn verkregen, zonder oorzaak van Charity Wallet, is Charity Wallet niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Bij het vermoeden van misbruik van het account zal de gebruiker zo spoedig mogelijk Charity Wallet op de hoogte stellen.
  5.4 De overeenkomst zal worden uitgevoerd op grond van de door de gebruiker ingevulde informatie. De Gebruiker staat in voor de authenticiteit, juistheid en kwaliteit van de door hem verstrekte informatie.
  5.5 De Gebruiker zal zich te allen tijde verbinden aan alle nationale en internationale wet- en regelgeving die omtrent goede doelen en fondswerving van toepassing is.
  5.6 Indien de Gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in dit artikel, zal dit nimmer tot tekortkoming van Charity Wallet kunnen leiden of kan Charity Wallet nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de schending.
 6. Herroeping
  6.1 De Gebruiker heeft tot 14 dagen na het eerste aanvullen recht op herroeping van de overeenkomst. Door het accepteren van deze voorwaarden doet de Gebruiker afstand van een eventueel recht op herroeping op ieder ander moment na de eerste opwaardering.
  6.2 In het geval van herroeping brengt Charity Wallet een bedrag van € 3,- bij gebruiker in rekening ter compensatie van gemaakte administratieve kosten.
 7. Donaties
  7.1 Alle donaties, van Gebruikers die via de Website aan het Goede Doel worden gedaan, zullen door Charity Wallet worden ontvangen. Charity Wallet heeft als doel het ontvangen van gelden van donateurs/gebruikers ten behoeve van Goede Doelen en het doorbetalen van de aan hen toekomende gedeelten van deze gelden aan de Goede Doelen, met aftrek van werkelijk gemaakte transactiekosten.
  7.2 Betaling door Gebruiker voor (een) donatie(s) kan geschieden via PayPal (eenmalig) of via de Wallet (maandelijks aanvullen).
  7.3 Betaling van (een) donatie(s) via de Wallet is alleen mogelijk indien een toereikend saldo in de wallet aanwezig is.
  7.4 De uitkeringen van de door Charity Wallet verschuldigde bedragen aan het Goede Doel worden door Charity Wallet maandelijks gedaan met een vertraging van maximaal 3 maanden.
  7.5 De gebruiker zal, in ieder geval maandelijks, in Mijn Account, een overzicht ontvangen van de relevante transacties, teneinde de juistheid hiervan na te gaan.
 8. Transactiekosten
  8.1 De werkelijke kosten voor een betaling met Ideal bedragen € 0.45 per transactie.
  8.2 De werkelijk kosten voor een betaling met PayPal bedragen 3,4% over het totale verkoopbedrag plus €0,35 EUR per transactie.
  8.3 De werkelijke kosten voor betaling met Sepa (automatische) incasso bedragen € 0,20 per transactie.
  8.4 De werkelijke kosten voor een uitgaande betaling van Charity Wallet aan een Goed Doel bedragen € 0,07 per transactie.
  8.5 Charity Wallet berekent maandelijks het totaal van de werkelijk gemaakte transactiekosten onder 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 brengt deze naar rato van de aan een Goede Doel toegekende donatie in mindering op het aan een Goed Doel uit te keren bedrag.
 9. Saldo en aanvullen
  9.1 Het aanvullen van het saldo van de Wallet is alleen mogelijk door middel van door Charity Wallet aangeboden betaalwijzen.
  9.2 De Gebruiker heeft de mogelijk tot het aanvullen van het saldo in de Wallet door het instellen van het maandelijkse aanvullen met een bedrag naar keuze zoals door Charity Wallet worden aangeboden in Mijn Account/Wallet met een minimum van 5,- euro.
  9.3 Het maandelijkse automatische aanvullen van de Wallet kan op ieder moment, zonder opzegtermijn, worden stopgezet.
  9.4 Indien een incasso van een opwaardering gestorneerd wordt of anderszins niet kan worden verkregen, maar reeds is uitbetaald aan het Goede Doel, zal het gestorneerde bedrag en de kosten van de stornering verrekend worden met de eerstvolgende uitkering van Charity Wallet aan het Goede Doel.
  9.5 Het saldo van de Wallet wordt door Charity Wallet niet gerestitueerd, ook niet bij opzegging van de overeenkomst door gebruiker, stopzetten van het maandelijkse aanvullen of beëindiging van Mijn Account of de Wallet.
  9.6 Charity Wallet is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren of niet volledig functioneren van het externe betalingssysteem.
 10. Privacy
  10.1 Het gebruik van de Website brengt verwerking van persoonsgegevens van de Gebruikers met zich mee. Charity Wallet zal zich houden aan alle op haar rustende plichten in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  10.2 Verwerkingen van de gegevens van de Gebruiker zal Charity Wallet alleen uitvoeren in het kader van deze overeenkomst, in opdracht van de Gebruiker of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
  10.3 Charity Wallet en alle medewerkers die handelen onder het gezag van Charity Wallet en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot absolute geheimhouding ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
  10.4 Charity Wallet zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  10.5 Charity Wallet legt een zelfde geheimhouding op aan door haar ingeschakelde derden.
 11. Intellectuele eigendomsrechten
  11.1 De intellectuele eigendomsrechten die partijen wederzijds in het kader van uitvoering van de overeenkomst ter beschikking stellen, blijven berusten bij de eigenaar of bij de derde van wie eigenaar het recht heeft verkregen.
  11.2 Beide partijen verlenen hierbij aan elkaar uitsluitend een gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks expliciet anders of afwijkend is bepaald.
  11.3 Het gebruiksrecht houdt onder meer in dat Gebruikers van de Website de mogelijkheid hebben intellectuele eigendommen van Charity Wallet te kunnen tonen via social media kanalen.
 12. Garanties
  12.1 Gebreken in/aan de programmatuur welke door een Gebruiker of door derden aan Charity Wallet worden gemeld na de aanvang van werkzaamheden van Charity Wallet zullen naar diens keuze, ofwel kosteloos worden gewijzigd, tenzij het ontstaan van deze gebreken aan de Gebruiker valt toe te rekenen.
  12.2 Voor de Website geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie.
 13. Aansprakelijkheid
  13.1 De aansprakelijkheid van Charity Wallet jegens de Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de door de Gebruiker aan Charity Wallet betaalde vergoedingen uit hoofde van artikel 6.
  13.2 Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Gebruiker is toe te rekenen.
  13.3 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Charity Wallet beperkt tot de directe schade van de Gebruiker.
  13.4 Charity Wallet heeft te allen tijde recht indien en voor zover mogelijk, de schade van de Gebruiker ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden.
  13.5 Charity Wallet is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade aan de Gebruiker ontstaan uit de werkzaamheden van Charity Wallet.
 14. Overmacht
  14.1 Zowel de Gebruiker als Charity Wallet zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.
  14.2 Onder overmacht vallen onder meer situaties, waarbij er sprake is van onderbrekingen en/of blokkeringen van de toegang tot de Website als gevolg van technische storingen in de data, communicatie, handelingen van andere Gebruikers dan wel situaties van niet nakoming, die voortvloeien uit handelingen of nalaten van de Gebruiker.
 15. Geheimhouding
  15.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij zal deze ontvangende partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van deze overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
  15.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.
 16. Niet –nakoming
  16.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van de Gebruiker, heeft Charity Wallet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de andere partij schadeplichtig is.
  16.2 Indien een der partijen niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, is die partij onmiddellijk in verzuim en is de andere partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende partij en zonder dat de ontbindende partij schadeplichtig is.
  16.3 Ingeval zich een ontbinding voordoet als bedoeld in lid 2 of lid 3 zijn alle vorderingen van de ontbindende partij op de andere partij onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. De andere partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
  16.4 In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de overeenkomst doorlopen:
  a) openstaande betalingen/opwaarderingen/donaties;
  b) geheimhouding;
  c) privacy;
  d) intellectuele eigendomsrechten;
  e) aansprakelijkheid.

Deze zullen blijven bestaan voor zolang als partijen op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kunnen maken.

 1. Slotbepalingen
  17.1 Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
  17.2 Charity Wallet mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen, mits hij ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding en privacy als de Gebruiker en onverlet de onverkorte handhaving van contractuele verplichtingen van Charity Wallet jegens de Gebruiker.
  17.3 Charity Wallet mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen.